Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

waaronder de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid

Spruit aandrijftechniek

verbintenissen aangaat.

Artikel 1 -Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen, kortom op elke rechtsverhouding tussen Spruit aandrijftechniek en enige wederpartij.
  2. Bestellingen en opdrachten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden en betekenen bovendien buitenwerkingstelling van voorwaarden die eventueel vanwege de wederpartij zouden gelden, zoals inkoop-, aanbestedings- of andere algemene voorwaarden.

Artikel 2 -Aanbiedingen en opdrachten

  1. Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn geheel vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende order of opdracht door ons schriftelijk is aanvaard.
  2. Elke aanbieding is een ondeelbaar geheel en wordt gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. Genoemde levertijden zijn steeds indicatief en kennen mitsdien een vrijblijvend karakter.
  5. Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs van het te leveren product, zoals verandering van onze inkoopprijzen, koersschommelingen, invoerrechten enzovoort, dan behouden wij ons het recht voor die prijswijzigingen aan de wederpartij door te berekenen. De wederpartij wordt hierover geïnformeerd.
  6. Generlei voorwaarden – behoudens deze Algemene Voorwaarden – afspraken of regelingen gelden als overeengekomen, wanneer deze niet schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Het voorstaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten.
  7. Indien om welke reden dan ook voorafgaande aan levering een afzonderlijke schriftelijke orderbevestiging achterwege is gebleven, dan komt de door ons verzonden factuur daarvoor in de plaats.
  8. Hoewel wij naar beste weten onze adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten verstrekken, aanvaarden wij, behalve ingeval van grove schuld of opzet onzerzijds, dienaangaande geen aansprakelijkheid voor schade, directe of indirecte, door welk gebruik dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht.

Artikel 3 –Risico

  1. Het transport van door ons te leveren zaken geschiedt voor risico van de wederpartij, behoudens andersluidende afspraken.
  2. Ongeacht de transportconditie gaat het risico van de te leveren zaken op de wederpartij over vanaf het moment dat met de verlading daarvan is begonnen. Het moment waarop met de verlading begonnen is geldt uiteindelijk ook als het moment van aflevering.
  3. In geval van de leveringsconditie “franco huis” zullen wij de gekochte zaken voor risico van de wederpartij (doen) vervoeren, ervan uitgaande dat het door de wederpartij genoemde losadres behoorlijk met een niet ongebruikelijk vervoermiddel bereikbaar is. De wederpartij is gehouden de af te leveren zaken direct te (doen) lossen en/of in ontvangst te (doen) nemen. Blijft de wederpartij te dier zake in gebreke, dan komt de daardoor ontstane schade voor zijn/haar rekening.
  4. Ten aanzien van zaken welke wij onder ons hebben ter bewerking, reparatie of inspectie aanvaarden wij geen enkel risico. De wederpartij draagt voor die zaken elk denkbaar risico.
  5. Wanneer bestelde zaken door ons voor de wederpartij beschikbaar worden gehouden, maar niet door de wederpartij worden aanvaard of afgenomen, zijn wij bevoegd:
 • ofwel de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling, in welk geval de te leveren zaken vanaf het moment van verzending van de mededeling bij ons of bij een door ons aangewezen derde voor rekening en risico (waaronder het risico van kwaliteitsvermindering) van de wederpartij zullen worden opgeslagen;
 • ofwel de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en de zaken naar ons beste weten en kunnen aan een derde te verkopen; de wederpartij blijft niettemin aansprakelijk voor de koopsom en voor de door ons gemaakte extra kosten.

Artikel 4 –Overmacht

  1. In geval van overmacht hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan. De wederpartij kan in een dergelijke situatie geen schade jegens ons claimen.
  2. Indien de opschorting wegens overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te annuleren. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd en/of uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald.
  3. Onder overmacht wordt in het kader van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn de loutere aanwezigheid van een van de navolgende omstandigheden verstaan:
 • de niet-levering, dan wel niet tijdige levering om welke reden dan ook aan ons van voor de order benodigde artikelen, onderdelen, grondstoffen, halffabrikaten en/of andere materialen;
 • beslaglegging in welke vorm en van welke aard ook;
 • overheidsmaatregelen met een belemmerend karakter;
 • storingen in de levering van energie;
 • uitzonderlijke weersomstandigheden; alsmede
 • brand, werkstakingen, oproer en oorlog.

Artikel 5 -Betaling

  1. Betaling van de door ons geleverde goederen en/of diensten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking, op onze bank- of girorekening.
  2. Wij zijn steeds gerechtigd een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag toe te passen. Het bedrag van deze toeslag is niet verschuldigd bij passende betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn.
  3. Ten aanzien van orders met een kleiner belang dan € 100,–, behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen.
  4. Te allen tijde zijn wij gerechtigd naar eigen inzicht deelfacturen te verzenden en / of deelleveringen te plegen.
  5. De wederpartij is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling, onder-curatele- of onder-bewindstelling, en liquidatie.
  6. Zodra de wederpartij ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens ons in verzuim is, gelden ook de door ons verzonden facturen waarvan de betalingstermijn nog niet verstreken is als opeisbaar.
  7. Over alle opeisbare bedragen, te rekenen vanaf de vervaldag, is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
  8. Voor rekening van de wederpartij komen voorts alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, welke laatste worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,–.
  9. Indien de financiële positie van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van ons, behouden wij ons het recht voor om van de wederpartij een aanbetaling dan wel andere zekerheid te verlangen, alvorens onze leveringen uit te voeren dan wel deze te continueren.

Artikel 6 –Eigendomsvoorbehoud

  1. Hetgeen wij aan de wederpartij hebben geleverd blijft ons eigendom tot aan het moment dat de wederpartij het totaal van diens verplichtingen (inclusief rente en kosten) uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. Zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt zullen door de wederpartij niet in onderpand mogen worden gegeven.
  3. Indien de wederpartij jegens ons in verzuim is komen te verkeren, zijn wij te allen tijde gerechtigd om de zaken die ons eigendom zijn gebleven wederom tot ons te (doen) nemen, in verband waarmee ons reeds nu voor alsdan wordt toegestaan om de ruimte(n) te betreden waar die zaken zich zullen mogen bevinden.
  4. De wederpartij verplicht zich, wanneer wij dat op enig moment mochten verlangen, de vorderingen op derden welke voortvloeien uit de doorverkoop door hem/haar van door ons geleverde zaken onverwijld op de voet van artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek aan ons in pand te geven tot zekerheid voor de nakoming van al zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons.

Artikel 7 – Annulering

  1. Ingeval van annulering door de wederpartij van enige door ons aanvaarde opdracht, zonder dat sprake is van een in artikel 4 beschreven overmachtsituatie, is de wederpartij een schadeloosstelling aan ons verschuldigd ter grootte van in ieder geval 30% van het oorspronkelijke orderbedrag. Deze bepaling laat ons recht op integrale schadevergoeding onverlet.

Artikel 8 – Reclames en exoneratie

  1. Reclames over onjuiste uitvoering van orders, over de kwaliteit van de geleverde goederen enzovoort moeten onmiddellijk, doch beslist voor bewerking en/of verwerking van het geleverde, en uiterlijk binnen acht dagen na de mogelijke ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan ons worden gemeld.
  2. Indien tijdig is gereclameerd, de geleverde zaken nog niet bewerkt en/of verwerkt zijn en de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen, dan wordt eenmalig – na retourontvangst van de oorspronkelijk geleverde zaken – als schadeloosstelling, voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering zorggedragen, een en ander naar onze keuze. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden.
  3. Niet-tijdig en/of niet-schriftelijk ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen en verschaffen de wederpartij geen titel voor schadevergoeding.
  4. Enige door de wederpartij geldend gemaakte reclame kan diens betalingsverplichting nimmer opschorten.
  5. Retourzendingen dienen onze voorafgaande schriftelijke instemming te hebben.
  6. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, welke voor de wederpartij of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van tekortkomingen in de door ons geleverde zaken, althans wij moeten geacht worden ons van een dergelijke aansprakelijkheid te hebben vrijgetekend.
  7. Indien en voorzover wij ondanks het bepaalde in artikel 8.6 door de bevoegde rechter in enig geval aansprakelijk worden gehouden voor zekere door de wederpartij of derden geleden schade, dan kent die aansprakelijkheid niettemin haar bovengrens in de contractsom van de opdracht waarop die aansprakelijkheid uiteindelijk valt terug te voeren.

Artikel 9 –Vrijwaring

9.1 De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schadeposten welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de opdracht, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk zouden zijn.

Artikel 10 -Toepasselijk recht

  1. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Alkmaar, welke het geschil – met uitsluiting van elk ander recht -zal hebben te beoordelen met toepassing van het Nederlandse Recht.
  2. Wij zijn gerechtigd, in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de wederpartij is gevestigd.

Spruit aandrijftechniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland onder nummer 37066433.